Všeobecné podmienky a pravidlá fungovania v  OZ „Plávaním ku zdraviu“

 

 1. Prihlasovanie sa na kurzy a úhrada kurzu
 • Prihlasovanie na kurz prebieha formou zasielania prihlášky. Na webovej stránke OZ swim4fit.sk nájdete pri jednotlivých kurzoch prihlášku, ktorú je nutné vypísanú a vlastnoručne podpísanú zaslať na e-mailovú adresu OZ info@swim4fit.sk
 • Odoslaním prihlášky sa klient zaväzujete kurz uhradiť. V prípade bankového prevodu min. 1 pracovný deň pred nástupom na kurz (pred prvou hodinou). V prípade platby v hotovosti v prvú tréningovú hodinu (pri nástupe na kurz).
 • Odoslaním prihlášky akceptujete všeobecné podmienky a pravidlá fungovania v OZ „Plávaním ku zdraviu, o.z.“
 • Odoslaním prihlášky sa zaväzujete, že Váš zdravotný stav (zdravotný stav dieťaťa) Vás nijako neobmedzuje k fyzickej aktivite vo vodnom prostredí.
 • Kurzy sú vedené po dobu 3 mesiacov.
 • V cene kurzu je zahrnutý vstup na plaváreň, vedenie licencovaného trénera, plavecké pomôcky potrebné k výučbe plávania.
 • Pod pojmom klient sa rozumie – plavec navštevujúci kurzy, ktoré organizuje OZ „Plávaním ku zdraviu, o.z.“

 

 1. Absencie a náhradné hodiny
 • OZ „Plávaním ku zdraviu, o.z.“ nezodpovedá za prípadnú neúčasť klienta na plaveckom tréningu.
 • Prípadnú neúčasť na tréningovom procese je potrebné oznámiť SMS správou alebo e-mailom aspoň deň vopred konajúcou sa hodinou tréningu, na ktorý je klient zahlásený. Pri neohlásenej absencií na tréningu nárok na náhradný termín zaniká.
 • Po oznámení absencie na tréningu sa budeme snažiť Vám čo najskôr ponúknuť náhradný termín.
 • Náhradný termín nemusí byť poskytnutý v presne tom istom dni a čase ako prebieha kurz, na ktorý je klient zahlásený. Klientovi budú poskytnuté náhradné termíny v priebehu konania aktuálne prebiehajúceho kurzu. Ak klient odmietne 3x ponúknutý náhradný termín, nárok na náhradnú lekciu zaniká. Za neúčasť náhradnej hodiny sa ďalšia náhrada neposkytuje.

 

 1. Odstúpenie od prihlášky, manipulačné a storno poplatky
 • Klient má nárok na vrátenie platby za kurz alebo jej alikvotnej čiastky v prípade, ak nemohol absolvovať zaplatený tréningový proces z preukázateľného zavinenia zo strany OZ „Plávaním ku zdraviu, o.z.“.
 • Klient má nárok na vrátenie platby za kurz alebo jej alikvotnej čiastky v prípade, ak nemohol absolvovať zaplatený tréningový proces z vlastných dôvodov alebo zmeny zdravotného stavu (vyžaduje sa potvrdenie od lekára) takto:
 1. Zrušením kurzu pred prvou, po prvej či po druhej hodine vzniká storno poplatok 15% z ceny kurzu.
 2. Zrušením kurzu po štvrtej či piatej hodine, vzniká storno poplatok 50% zo zaplatenej ceny kurzu.
 3. Po zrušení kurzu po šiestej hodine, vzniká 100% storno poplatok, tj. žiadna čiastka sa klientovi nevracia.
 4. Ak v prípade dlhodobého ochorenia účastník neabsolvuje viac ako 50% tréning. jednotiek po sebe nasledujúcich (nie jednotlivo!) má nárok na vrátenie polovice zaplateného poplatku. Plavec je povinný predpokladanú absenciu zahlásiť trénerom vopred a zdokladovať od lekára zdravotný stav, inak nárok na vrátenie alikvotnej čiastky zaniká.
 • V prípade, že sa z objektívnych príčin (havária na plavárni, zatvorená prevádzka z dôvodu chrípkovej epidémie vyhlásenej štátnym hygienikom, zatvorenie prevádzky z dôvodu konania športového podujatia, zatvorenie plavárne z dôvodu prázdnin) neuskutoční tréning, bude poskytnutý jeden náhradný termín. V prípade odmietnutia poskytnutého náhradného termínu tréningu, nárok na ďalší náhradný termín zaniká.

 

 1. Povinnosti
 • Všetci členovia a klienti OZ „Plávaním ku zdraviu, o.z.“ – sú povinní dodržiavať záväzné nariadenia STARZ (prevádzkovateľa objektu plavárne Pasienky), NŠC Mladosť (prevádzkovateľ rovnomenného objektu), GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie (prevádzkovateľ plavárne Mokrohájska)
 • Striktne dodržiavať zákaz konzumácie potravín v priestoroch bazéna. (Výnimkou sú nápoje určené na pitný režim počas tréningového procesu.)
 • Povinná výbava plavca: plavky (u žien celé), čiapka, plavecké okuliare, šľapky, osuška, doporučujeme pri šport. tréningu pitný režim.

 

 1. Súhlas
 • Svojím podpisom súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účely registrácie do plaveckých kurzov.
 • Súhlasím so spracovaním a evidenciou údajov a informácií, uvedených v prihláške, výlučne pre vnútorné potreby OZ, v súlade so zákonom Zákon č. 122/2013 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 84/2014 Z. z.55/2017 Z. z.).
 • Súhlasím so zverejnením fotografie alebo videa prostredníctvom facebook stránky a webovej stránky Občianskeho združenia „Plávaním ku zdraviu, o.z.“ výlučne na propagačné účely práce OZ, v súlade s ustanoveniami Zákon č. 185/2015 Z. z. autorského zákona v znení neskorších predpisov č. 125/2016 Z.z. bez nároku na odmenu.

 

OZ “Plávaním ku zdraviu” si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie všeobecných podmienok a pravidiel.

Menu